Statut MOSiR


STATUT

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sochaczewie


I. Postanowienia ogólne.
§ 1

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Sochaczewie , zwany dalej MOSiR działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104), Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zakładów budżetowych ( tekst jednolity Dz. U. nr 23, poz. 190 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

MOSiR jest jednostką organizacyjną miasta Sochaczewa nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego.

§ 3

Siedzibą MOSiR jest miasto Sochaczew, a terenem działania obszar miasta Sochaczewa.

§ 4

Nadzór nad MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczewa.

§ 5

MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Olimpijska 3
96-500 Sochaczew

§ 6

Majątek MOSiR stanowi pływalnia „Orka” przy ul. Olimpijskiej 3 wyposażona w urządzenia technologiczne i sportowo-rekreacyjne oraz obiekty i tereny przy ul. Warszawskiej 80 i przy ul. Chopina 101 przekazane przez Burmistrza Miasta Sochaczew.

II. Cele i zadania Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji.


1. Celem działalności MOSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi wyznaczonymi przez Burmistrza Miasta Sochaczewa oraz tworzenie warunków dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
§ 7

2. MOSiR może realizować następujące zadania::

- udostępnienie bazy MOSiR placówkom oświatowym prowadzonym przez miasto Sochaczew na realizację zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,
- udzielenie pomocy szkoleniowej oraz udostępnienie bazy i sprzętu na realizację zajęć sportowych w ramach programu klas sportowych,
- koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z miejskim kalendarzem imprez,
- współpraca z instytucjami , stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim w zakresie realizacji zadań statutowych,
- organizacja zajęć, zawodów i imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym,
- tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,
- zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,
- prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców Sochaczewa,
- utrzymanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo – rekreacyjnej,
- gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,
- realizacja zadań programowych ustalonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa

§ 8

3. MOSiR może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Środki finansowe z takiej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań statutowych.

§ 9

1. MOSiR prowadzi działalność we wszystkie dni tygodnia.
2. Dyrektor MOSiR wyznacza okres przerwy w działalności dla przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjno – remontowych , po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

§ 10

III. Struktura Organizacyjna MOSiR.


1. MOSiR zarządzany jest przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczewa. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor MOSiR po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Sochaczewa.
3. Dyrektor MOSiR kieruje i nadzoruje statutową działalnością MOSiR oraz reprezentuje go na zewnątrz.
4. Dyrektor MOSiR w szczególności:
a) Prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych.
b) Organizuje obsługę administracyjną i finansową
c) Planuje i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych środków i zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta planem finansowym,
d) Zatrudnia i zwalnia pracowników oraz realizuje zadania pracodawcy wobec osób zatrudnionych.

§ 11

Dyrektor opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Regulamin Organizacyjny MOSiR, uwzględniający strukturę organizacyjną ośrodka oraz obowiązki, uprawnienia o odpowiedzialność pracowników.

§ 12

IV. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


1. Dyrektor MOSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników MOSiR na podstawie regulaminu organizacyjnego.
2. Dyrektor MOSiR zatrudnia pracowników działalności podstawowej , administracji oraz obsługi w liczbie zapewniającej efektywną realizację zadań statutowych.

§ 13

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników MOSiR określa Regulamin Wynagradzania opracowany przez Dyrektora MOSiR i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sochaczewa.

§ 14

Limit etatów dla MOSiR oraz limit środków przewidzianych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ustala się w rocznym planie finansowym.

§ 15

V. Organizacja działalności MOSiR


Podstawą działania MOSiR jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora MOSiR i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.

§ 16

Pierwszeństwo w wykonywaniu bazy MOSiR zapewnia się placówkom oświatowym prowadzonym przez miasto Sochaczew dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i treningu klas sportowych.


§ 17

MOSiR realizuje zadania statutowe samodzielnie oraz poprzez zlecenie zadań innym podmiotom w trybie umów cywilno-prawnych.

§ 18

VI. Gospodarka finansowa

1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowch.
2. Podstawą gospodarki finansowej w MOSiR jest roczny plan finansowy będących załącznikiem do Budżetu Miasta Sochaczewa.

§ 19

1.Dochody z działalności MOSiR służą do realizacji zadań statutowych
2.Dochody MOSiR mogą stanowić:
a)dotacje
b)wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane z tytułu sprzedaży biletów i kart wstępu
c)wpływy z opłat za korzystanie z usług ośrodka
d)wpływy z prowadzonej zgodnie z § 8 działalności ,
e)odsetki od środków na rachunku bankowym,
f)darowizny osób fizycznych i prawnych.

§20

MOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 21

VII.Postanowienia końcowe

MOSiR prowadzi dokumentację finansową , organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.