Regulamin


REGULAMIN INTEGRACYJNEGO
OGRODU ZABAW I SPORTU
PRZY AL. 600 – LECIA W SOCHACZEWIE.

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie, rekreacji i
wypoczynkowi.
a) Z urządzeń integracyjnego ogrodu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna do lat 14.
b) Obiekt jest czynny codziennie od godz. 8:00 – do zmroku
c) Po zamknięciu obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu.

2. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie ogródka jordanowskiego odpowiadają
rodzice lub opiekunowie.
a). Dzieci do lat 7 na terenie placu powinny przebywać pod opieką dorosłych.

3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

4. Z urządzeń w Integracyjnym Ogrodzie Zabaw i Sportu należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać
następujących reguł:
- w pobliżu urządzeń w ogródku jordanowskim zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze i rolkach,
- zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek i dachów domków,
- zabronione jest korzystanie z huśtawek, karuzeli i innych urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych,
narkotyków oraz palenia tytoniu.

6. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne uszkodzenia
osób lub/i mienia przez dzieci.

7. Zabrania się w szczególności:
- niszczenia, przenoszenia, malowania urządzeń zabawowych i ogrodzenia,
- zaśmiecania terenu
- niszczenia zieleni,
- rozpalania ognisk
- zakłócania spokoju i porządku publicznego
- wprowadzania zwierząt.
- jazdy rowerem

8. Wszelkie uszkodzenia oraz niewłaściwe użytkowanie należy bezwzględnie zgłaszać do
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (tel. kont. 046 862-77-59, 862-87-04) lub do
najbliższego Komisariatu Policji (tel. kont. 997)

9. Wszelkie naruszenia regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej na ogólnych zasadach
(kodeks wykroczeń, kodeks karny).

10. Użytkownicy Integracyjnego Ogrodu Zabaw i sportu zobligowani są do przestrzegania w/w
regulaminu oraz stosowania się do zaleceń pracowników i ochrony.