Regulamin


REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

1. Skatepark jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul.Olimpijska 3 ,tel. 046/ 862 77 59

2. Skatepark jest czynny od godz.13.00 do 19.00.W soboty i niedziele od. godz.10.00 – 19.00. W okresie wiosenno -letnim od godz.10.00-21.00. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

3. Przed wejściem na obiekt Skateparku należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.

4. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, a w przypadku osoby nieletniej rodzic lub prawny opiekun. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku-ryzyka sportowego.

5. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach deskorolkach i rowerach bmx bez metalowych bocznych zakończeń.

6. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.

7. Osoby które nie ukończyły 18 ROKU ŻYCIA , na terenie Skateparku powinny przebywać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, bądź posiadać pisemną zgodę od rodziców z aktualnym numerem telefonu. Ponadto osoby nieletnie powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

8. Chodzenie po konstrukcjach , przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

9. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

10. Do korzystania ze Skateparku upoważnione są osoby posiadające podstawowe umiejętności techniczne.

11. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i środków odurzających oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest ZABRONIONE.

12. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

13. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, będą wypraszane z terenu Skateparku przez upoważnione osoby.

14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

15. Za rzeczy pozostawione na Skateparku MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

16. Skargi i wnioski należy kierować do kierownika obiektu p. Marzena Kacprzak nr tel. 046 862 87 04

DYREKTOR MOSiR
Mieczysław Głuchowski


Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna - 998
MOSIR- 046/ 862-77-59