Regulamin pływalni


Regulamin korzystania z Pływalni Miejskiej „ORKA” w Sochaczewie

obowiązujący od dnia 17.10.2013 roku.

 

1.       Pływalnia jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

2.       Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach:7.00-22.00

3.       Za bezpieczeństwo pływających odpowiedzialni są Ratownicy Wodni, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie grup zorganizowanych, rodzice lub opiekunowie dzieci do 7 roku życia.

4.       Wszyscy znajdujący się na terenie części mokrej muszą bezwzględnie podporządkować się nakazom Ratowników Wodnych pełniących dyżur.

5.       W razie podjęcia akcji ratunkowej wszyscy korzystający z pływalni muszą opuścić nieckę basenową.

6.       Maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie na części „mokrej” nie może przekraczać 116.

7.       Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8.       Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu według ustalonego rozkładu zajęć zgodnie z Regulaminem Grup zorganizowanych, który znajduje się przy kasie Pływalni.

9.       Dzieci oraz młodzież ucząca się ma obowiązek pozostawić legitymacje szkolną/ studencką w kasie pływalni.

10.    Na pływalni obowiązuje nakaz korzystania z czepka przeznaczonego do kąpieli basenowej.

11.    Osoba opiekująca się dzieckiem/osobą dorosłą posiadającą orzeczenie lekarskie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest uprawniona do bezpłatnego wejścia na basen.

12.    Wyłącznym organizatorem zajęć indywidualnych/ grupowych odbywających się na terenie pływalni jest instruktor, trener zatrudniony w MOSiR Sochaczew na podstawie stosownej umowy.

13.    Dzieci do 3 roku życia mają obowiązek mieć założony pampers wodoodporny.

14.    Bicze wodne są wyłączane podczas grupowych nauk pływania w basenie rekreacyjnym.

15.    Rodzaje i zasady korzystania z niecek basenowych:

Niecka sportowa- przeznaczona dla osób potrafiących pływać samodzielnie lub z opieką instruktora.

Niecka rekreacyjna- przeznaczona do rekreacji, rehabilitacji, nauki pływania.

Brodzik- przeznaczony dla dzieci będących pod opieką rodziców.

16.    Z niecki sportowej można korzystać wyłącznie ze sprzętu przeznaczonego do treningu sportowego. (deski, ósemki)

17.    Przed wejściem na basen wszyscy zobowiązani są do kąpieli z użyciem środków myjących, po wyjściu z toalety ponownie należy umyć się pod prysznicem.

18.    Wchodzący na pływalnie zobowiązani są do korzystania z szatni głównej w której:

- pozostawiają okrycie wierzchnie

- zmieniają obuwie na klapki basenowe do poruszania się po części mokrej pływalni

- zakładają pokrowiec ochronny na buty do poruszania się po części suchej pływalni

19.    Z obiektu nie mogą korzystać osoby:

-nietrzeźwe

- uczulone na środki odkażające

- z chorobami zakaźnymi skóry oraz układu wydalniczego

- z innymi przeciwskazaniami zdrowotnymi

20.    Na terenie pływalni kategorycznie zabrania się:

- biegania po płycie basenu

- używania sprzętu z elementami szklanymi

- pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych

- posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (biżuteria)

- wnoszenia na część mokrą przedmiotów ze szkła

- jedzenia w szatniach, na widowni.

- wnoszenia i picia alkoholu

- pozostawiania dzieci do 7 roku życia bez opieki

- skakania do wody bez nadzoru: instruktora, trenera zatrudnionego przez MOSiR Sochaczew

21.    Osoba, która zagubiła kluczyk z paskiem jest zobowiązana do pokrycia kosztów jego zakupu.

22.    Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, szafkach, innych pomieszczeniach pływalni.

23.    Za szkody materialne spowodowane w mieniu MOSiR i osób trzecich odpowiedzialność ponosi sprawca. W przypadku osób niepełnoletnich ich rodzic lub opiekun prawny.


24.    Naruszający porządek publiczny oraz niniejszy regulamin  będą usuwani z obiektu.